Page 5 - EretzVateva179
P. 5

‫מבבתתיילוררנקקבבווווותררתתוווווגגגגממממבבבבייתתתתבבאאאאללללחייייללללייייווווררררטטטטדתתללללעעננננקקקקרררריייי‪,,‬בבבבוווווווויירווווקקקקיתתתתררררממממררצצצצתתתתווווההייייססססייייאוווווווובבבבייחחחחנניררררדדדדתתתתתתתתעעעערסס‪,,,,‬ייייררררצצתתתתובבבביייייי‪,,,,‬ררררטטררההההעעעעחאאאאייייייייווננננייייששששררררתתוווובררררססססצצצצררוו‪,,‬ווווננננכייטטטטררררקקקקחחחחצצצצייייוווולררררתתתתעעתתבבבבםםםםרררר‪,,,,‬תתתתייככככייייהססססווווווללללרררעעעעתתתתססססססססייייההההקקגגגגמוווובבבבווווררררררררייייוווההננננקקקקבבבבייייממממווווייייללוווותווווההההתת‪,‬ייםםםםתתתתללללתתתתיי‪,,‬תתתתיייי‪,,,,‬ייייננייייייבההההנננניייי‪....‬בבבבתתתתררררתררררררררררררתתתתיייייייווייייוווובבבבוווותתתתתתההההתתתתהתתתתתתקקקקוווובבבבקההההפפפפבבאאאאההללללפההההעעעע‪,,,,‬ממממללהתתתתעעננננתתתת‪,‬ווווייייממממייייתתתתתתתתססססנננניי‪....‬מקקקקייעעעעששששאאאאההההסננדדדד‪,,,,‬קקווווככככתתתתעתתתתררררששההחחחחדממממיייי‪,,‬גגגגוםםםםככוווובבבבתתתת‪....‬ררררתההההטטטטחחממייייממממייייגההההססססובב‪,,,,‬חחחחתתטטטט‪..‬רוווואאאאטטחחחחווווררררמייווווייייככככייייווווהלללליייי‪,‬חחםםםםההההאחחוווכוולייההנ ננצצצרררתנתתננעעייםםם ווטטעייעיםם‬

‫גמלליולניותמוסוחרדרתיי‪,‬אישורווקחיבםכסלסהגורנימיוםת‪ ,,‬בתרתיבוהתקופאה‪,‬מנומתס‪.‬עאדותתריגםורהימהס‪,‬טואוריכילםנננצצצרררתתת‪ ,,,‬זזהה ייוותתרר ממייווםם אאחחדד‬

‫וגאליטלריקמציסוורתתבי‪,‬עישרוונקצירםתסוססגבוינביויםת‪,‬יה‪.‬תרבות ואמנות‪ .‬אתרים היסטורייםנצרת‪,‬‬

  ‫ואטרקציות בעיר נצרת וסביבותיה‪.‬ננצצררתת‪ ,,‬זזהה ייוותתרר ממייווםם אאחחדד‬
          ‫‪gggg‬לללל‪rrrr‬חחחח‪....oooo‬וווופפפפ‪ffffoooo‬שששש‪iiiinnnn‬הההה‪hhhh‬קקקק‪eeeetttt‬ססססוווו‪aaaarrrr‬ממממ‪zzzz‬הההה‪nnnnaaaa,,,,‬חחחח‪....‬וווווווויייי‪wwww‬וווו‪wwww‬תתתת‪wwww‬בבבבטטטטאאאאוווועעעעםםםםחחחח וווופפפפאאאאששששפפפפוווושששש‪tttthhhh‬ררררוווו‪eeee‬יייי‪rrrr‬וווו‪aaaa‬תתתת‪zzzz‬לללל‪aaaa‬ייייננננ‪ttttnnnn‬הההה‪33338888vvvv6666iiiissss::::iiii‬בבבב‪8888‬־־־־****‬

     ‫לחופשה קסומה‪ ,‬חוויות בטעם ואפשרויות לינה‪*8386 :‬‬
     ‫‪g‬ל‪r‬ח‪.o‬ופ‪fo‬ש‪in‬ה‪h‬ק‪et‬סו‪ar‬מ‪z‬ה‪na,‬ח‪.‬ווי‪w‬ו‪w‬ת‪w‬בטאועםח ופאשפוש‪th‬רו‪e‬י‪r‬ו‪a‬ת‪z‬ל‪a‬ינ‪tn‬ה‪38v6is:i‬ב‪8‬־*‬
      ‫‪ www.nazarethinfo.org‬או חפשו ‪ visitnazareth‬ב־‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10